กำหนดราคากลางถนนลูกรัง ฯกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ี่ อบต.โคกกลาง

กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อบต.โคกกลาง

โครงการตำบลปลอดพยาธิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

2573

ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ได้จัดโครงการตำบลปลอดพยาธิ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  เพื่อตรวจหาพยาธิให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลางที่มีพฤติกรรมการกินที่มีความเสี่ยง

2574

2575

2576

2577

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๙

2566

เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  โดยนายกบุญเพ็ญ  กาหวาย  พร้อมกับข้าราชการและพนักงานจ้าง  ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  (๒๖  มิถุนายน)  ประจำปี  ๒๕๕๙  ด้วยการเดินรณรงค์  “ประชารัฐร่วมใจปลอดภันยาเสพติด”  ณ  บริเวณศาลเจ้าปู่เมืองเพ็ญ  และหอประชุมอำเภอเพ็ญ

2567

2568

2570

2571

2572

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

2555

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน  อำเภอเพ็ญ  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเพ็ญทั้ง  ๑๒  อปท.  ในระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  วัดป่านาแค  บ้านโคกก่อง  หมู่ที่  ๑  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี

2556

2557

2561

2559

2565

2562