ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติตำบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสาร  ข้อบัญญัติ  ๖๑

 

ข้อบัญญัติตำบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร  ข้อบัญญัติ  ๖๐