สำนักปลัด

ภารกิจหน้าที่

รับผิดชอบงานบริหารงานทั่ว งานนโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจการสภา งานนิติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานบริหารการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็ก งานส่งเสริมกิจการโรงเรียนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสังเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ งานรับเรื่องร้องเรียน/เรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อน และงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนงานใด

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ยังมีอินเตอร์เน็ตไว้บริการ โดยให้ยริการในวันเวลาราชการ ตลอดจนจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเสนอความต้องการของชาวตำบลโคกกลางให้ดียิ่งขึ้น