กองคลัง

ภารกิจหน้าที่

รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี รับเงินเบิกจ่ายเงิน จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินงบการเงินและงบทดลอง งานลงทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน งานพัฒนารายได้ และจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์และพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง