กองช่าง

ภารกิจหน้าที่

รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ ควบคุมงานโครงการก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นงานไฟฟ้าถนน งานระบบประปาหมู่บ้าน งานก่อสร้างฝายนำ้ล้น งานขุดลอก งานขุดบ่อบาดาล งานสำรวจและแผนที่ อบต. โคกกลาง

แนวทางปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร โดยเน้นการให้บริการประชาชนให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ด้านสาธารณูปโภค อุปโภคและบริโภค เพื่อยกระดับปัจจัยพื้นฐานด้านการคมนาคมที่สะดวกสบาย ถนนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดจนการซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะต่างๆ ในหมู่บ้านให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน