ผู้บริหาร

1

 

นายบุญเพ็ญ  กาหวาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

2

นายพิทักษ์  นาน้ำเที่ยง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

3

นายอ้วน  นันทพา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

4

นายโฮม  อุไร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง