หมู่ที่ 10 บ้านนาออง

m10.1

เดิมทีบ้านนาออง มีชาวบ้านบ้านนาฮีอพยพมาตั้งรกรากรวมกับ บ้านนาสีนวล จำนวน ๘ ครัวเรือน จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น อำเภอจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  ชาวบ้านจึงแยกหมู่บ้านออกเป็นสองหมู่บ้านคือบ้านนาสีนวลและบ้านนาออง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ แบ่งการปกครองออกเป็น ๔ คุ้ม ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายทองดี สุสุวรรณ

m10.2

บ้านนาออง ตั้งอยู่ห่างจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ๗ กม. อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๙ กม.

มีจำนวนครัวเรือน ๑๔๘ ครัวเรือ จำนวนประชากร ๖๓๙ คน แยกเป็นชาย ๓๒๘ คน หญิง ๓๑๑ คน

ผู้ใหญ่บ้านคือ  นายทองดี  สุสุวรรณ  สมาชิก  อบต.  คือ  นายฉวาง  ศิริบุญมี  และ  นายสำราญ  หาระคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*