หมู่ที่ 2 บ้านนาสีนวล

m2.1

ชาวบ้านนาสีนวลรุ่นก่อตั้งหมู่บ้านได้อพยพมาจากบ้านนาฮี  มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านนาอองจำนวน  ๘  ครอบครัว  ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๔๗๐  อำเภอเพ็ญได้มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นปกครองหมู่บ้าน  ชาวบ้านเลยเปลี่ยนชื่อเป็น  บ้านนาสีนวล

m2.2

บ้านนาสีนวล  อยู่ห่างจาก  อบต.โคกกลาง  ๗  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากอำเภอเพ็ญ  ๑๐  กิโลเมตร  ภูมิประเทศส่วนมากเป็นป่าโคก  ลักษณะดินเป็นดินปนทราย  มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับ  ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอโพนพิสัย  ทิศใต้  ติดกับบ้านนาออง  ทิศตะวันออก  ติดกับบ้านโคกโพธิ์  อำเภอสร้างคอม  ทิศตะวันตก  ติดกับบ้านดงยาง  ตำบลจอมศรี

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๒๒๙  ครัวเรือน  จำนวนประชากร  ๘๒๖  คน

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายสำรวย  ไชยสอน

สมาชิก  อบต.ชื่อ  นายขันทอง  รามฤทธิ์  และนายบุญจัน  ปังคะบุตร


2 thoughts on “หมู่ที่ 2 บ้านนาสีนวล

  1. ธีรศํกดิ์ ขวัญม่วง

    อยากทราบที่อยู่ของ คุณธนัฎฐา ประสมคุณ และเบอร์โทรด้วย อยากจะติดต่อกลับ

  2. Thanatta Chiengsorn

    หมายเลข โทรศัพท์ 0812601375

Comments are closed.