หมู่ที่ 3 บ้านโคกโฮง

m3.2

เมื่อก่อนนี้บ้านโคกโฮงตั้งอยู่ที่บ้านดอนแซ  แล้วเกิดโรคระบาดทำให้ชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมาก  จึงพากันอพยพมาอยู่ที่โคกซึ่งมีต้นโฮงขึ้นเต็มไปหมด  และเรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า  บ้านโคกโฮง

m3.1

บ้านโคกโฮง  อยู่ห่างจาก  อบต.โคกกลาง  ๒  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเพ็ญ  ๓  กิโลเมตร  มีอาณาเขตทางทิศเหนือ  ติดกับบ้านนาจาน  ทิศใต้  ติดกับตำบลเพ็ญ  ทิศตะวันออก  ติดกับบ้านโคกโฮงพัฒนา  ทิศตะวันตก  ติดกับบ้านนาดอกไม้  ตำบลบ้านธาตุ

จำนวนครัวเรือน  ๑๖๑  ครัวเรือน  จำนวนประชากร  ๗๐๒  คน  เป็นชาย  ๓๖๔  คน  เป็นหญิง  ๓๓๘  คน

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายสมยศ  วรรณดี  สมาชิก  อบต.  คือ  นายประเสริฐ  วรรณดี  และ  นายนันทรัตน์  คำเทพ