หมู่ที่ 4 บ้านดอนจันทร์

m4.1

ผู้เฒ่า ผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่า เดิมทีที่ตรงนี้ยังไม่เป็นหมู่บ้าน มีนายขำ พร้อมกับเพื่อนบ้านอพยพมาจากที่อื่น มาตั้งหมู่บ้านชื่อว่า บ้านนายาง เพราะมีต้นยางจำนวนมาก  ต่อมามีคนอพยพมาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปี พ.ศ.๒๔๘๘ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านดอนจันทร์ มาจากป่าหมวดเล็กที่ในตอนกลางคืนมีแสงสว่างจากดวงจันทร์สาดส่องเข้ามาและแลดูสวยงามมาก  จึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน

m4.2

บ้านดอนจันทร์  อยู่ห่างจาก  อบต.โคกกลาง  ๙  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเพ็ญ  ๑๒  กิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  สลับกับป่าโคก  มีอาณาเขตทิศเหนือ  ติดกับ  บ้านนาน้ำชุ่ม  อำเภอสร้างคอม  ทิศใต้  ติดกับ  บ้านยาง  ทิศตะวันออก  ติดกับ  บ้านชาติ  อำเภอสร้างคอม  ทิศตะวันตก  ติดกับ  บ้านคำเจริญ

บ้านดอนจันทร์  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๑๙๔  ครัวเรือน  ประชากร  ๗๖๗  คน  เป็นชาย  ๓๕๘  คน  เป็นหญิง  ๔๐๙  คน

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายอินถวา  อ่อนสา  สมาชิกสภา  อบต.โคกกลาง คือ  นายสมศักดิ์  เพ็งทิม  และ  นายวิเชียร  ทุ่งสาร