หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง

m5.1

บ้านโคกกลาง  ตั้งอยู่ระหว่างบ้านโคกก่อง  และบ้านโคกโฮง  ชาวบ้านเลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านโคกกลาง  อยู่ห่างจาก  อบต.โคกกลาง  ๑  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเพ็ญ  ๓  กิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  ทิศเหนือ  ติดกับ  บ้านนาข่า  ทิศใต้  ติดกับ  บ้านเกาะแก้ว  เทศบาลเพ็ญ  ทิศตะวันออก  ติดกับ  บ้านโคกก่อง  ทิศตะวันตก  ติดกับ  บ้านโคกโฮงพัฒนา

m5.2

บ้านโคกกลาง  มีจำนวนครัวเรือน  ๑๙๙  ครัวเรือน  ประชากร  ๗๔๑  คน  เป็นชาย  ๓๓๘  คน  เป็นหญิง  ๔๐๓  คน

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายเสถีนร  บุราณคุณ  สมาชิกสภา  อบต.โคกกลาง  คือ  นายทวี  ปังคะบุตร  และ  นายสุเทพ  รอดชมภู