หมู่ที่ 7 บ้านดอนแคน

m7.1

ประชากรบ้านดอนแคนส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน  เช่น  ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  เพราะได้ยินคำบอกเล่าเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบนี้  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ได้รับการรับรองเป็นหมู่บ้าน  โดยชื่อบ้านดอนแคน  ซึ่งตั้งตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินสูง (ดอน) และมีต้นแคนทอง (ตะเคียนทอง) เยอะมาก

m7.2

บ้านดอนแคน  อยู่ห่างจาก  อบต.โคกกลาง  ๕  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเพ็ญ  ๗  กิโลเมตร  มีอาณาเขตทิศเหนือ  ติดกับ  บ้านนาจาน  ทิศใต้  ติดกับ  บ้านโคกก่อง  ทิศตะวันออก  ติดกับ  บ้านนาน้ำชุ่ม  อำเภอสร้างคอม  ทิศตะวันตก  ติดกับ  บ้านโคกกลาง

บ้านดอนแคน  มีจำนวนครัวเรือน  ๘๘  ครัวเรือน  ประชากร  ๔๔๖  คน  เป็นชาย  ๒๓๖  คน  เป็นหญิง  ๒๑๐  คน

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายพิศิษศักดิ์  นันทสี  สมาชิก  อบต.โคกกลาง  คือ  นายวัชระ  ศรีปัญญา  และ  นายบัวลอง  เหลาปัญญา