หมู่ที่ 8 บ้านโพนสวรรค์

m8.1

ชาวบ้านโพนสวรรค์ย้ายมาจากบ้านดอนจันทร์  โดยมาอยู่ตามที่นาของตัวเอง  เรียกชื่อว่าบ้านโนนนกทา  โดยเรียกตามลักษณะจอมปลวกที่มีต้นโกทาขึ้น  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  บ้านโพนสวรรค์  โพนคือจอมปลวกในภาษาอีสาน  แล้วก็อุดมสมบูรณ์เหมือนอยู่ในสวรรค์

m8.2

บ้านโพนสวรรค์  อยู่ห่างจาก  อบต.โคกกลาง  ๖  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเพ็ญ  ๙  กิโลเมตร  ทิศเหนือ  ติดกับ  บ้านดอนแคน  ทิศใต้  ติดกับ  บ้านดงสัมพันธ์  ทิศตะวันออก  ติดกับ  บ้านคำเจริญ  ทิศตะวันตก  ติดกับ  บ้านโคกก่อง

บ้านโพนสวรรค  มีจำนวนครัวเรือน  ๑๔๗  ครัวเรือน  ประชากร  ๖๒๙  คน  เป็นชาย  ๓๐๘  คน  เป็นหญิง  ๓๒๑  คน

ผู้ใหญ่บ้าน  ชือ  นายประยูร  พลชารี  สมาชิกสภา  อบต.โคกกลาง  คือ  นายรัศมี  ศิริมงคล  และ  นายสุวรรณ  เค้าสะวงค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*