หมู่ที่ 9 บ้านคำเจริญ

m9.2

บ้านคำเจริญ  เดิมชื่อบ้านโพนป่างาม  คือเป็นที่สูงที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  เมื่อมีชาวบ้านอพยพมามากขึ้น  ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่เป็นบ้านคำเจริญ  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก  อบต.โคกกลาง  ๗  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเพ็ญ  ๑๐  กิโลเมตร  มีทิศเหนือ  ติดกับ  บ้านนาน้ำชุ่ม  ทิศใต้  ติดกับบ้านยาง  ทิศตะวันออก  ติดกับ  บ้านดอนจันทร์  ทิศตะวันตก  ติดกับ  บ้านโพนสวรรค์

m9.1

บ้านคำเจริญ  มีจำนวนครัวเรือน  ๗๗  ครัวเรือน  ประชากร  ๓๙๙  คน  เป็นชาย  ๑๘๑  คน  เป็นหญิง  ๑๕๘  คน

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายสุนทร  โพธิสัตย์  สมาชิกสภา  อบต.โคกกลาง  คือ  นางสมหมาย  บุญตา  และ  นายสมภาร  ไชยอาษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*