หมู่ที่ 1 บ้านโคกก่อง

m1.1

บ้านโคกก่อง  ก่อตั้งหมู่บ้านมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๔๐๙  โดยชาวบ้านอพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี  มาอยู่ที่บ้านทุ่งซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะกลาง  ที่ชาวบ้านเรียกว่า  โคกหล่อน  ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านมีลักษณะลุ่ม ๆ ดอน ๆ ชื่อบ้านจึงเพี้ยนเป็น  โคกก่อง

m1.2

บ้านโคกก่อง  อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ประมาณ  ๒  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ  ๔  กิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  สลับกับเนิน  มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับบ้านทุ่ง  ทิศใต้ติดกับเทศบาลเพ็ญ  ทิศตะวันออกติดกับบ้านโพนสวรรค์  ทิศตะวันตกติดกับบ้านทุ่งโคกก่อง  มีจำนวนครัวเรือน  ๑๖๐  ครัวเรือน  เป็นชาย  ๒๑๙  คน  เป็นหญิง  ๒๑๓  คน  รวม  ๔๓๒  คน

ผู้ใหญ่บ้านคือ  นายน้อย  สาระบุตร  สมาชิก  อบต.  จำนวน  ๒  ท่านคือ  นายแดง  ห่อศรี  และ  นายสำราญ  บุตรศักดี