หมู่ 6 บ้านนาจาน

m6.2

บ้านนาจาน  ตั้งชื่อตามลักษณะหนองน้ำที่มีต้นจาน (ทองกวาว) ขึ้นอยู่ริมหนองน้ำ  และออดดอกสวยงาม  ที่ชาวบ้านสี่ครอบครัวที่อพยพมาจากบ้านโคกกลางมาตั้งถิ่นฐานทำนา  และต่อมามีประชากรจากจังหวัดขอนแก่นได้อพยพมาทำนาอยู่ที่หมู่บ้านนี้  ด้วยความที่ชาวบ้านทำนาได้ผลดีเพราะดินอุดมสมบูรณ์

m6.1

บ้านนาจาน  อยู่ห่างจาก  อบต.โคกกลาง  ๗  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากอำเภอเพ็ญ  ๑๐  กิโลเมตร  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  สลับกับป่าโคก  ดินเป็นดินปนทราย  อาณาเขตทิศเหนือ  ติดกับ  บ้านนาออง  ทิศใต้  ติดกับ  บ้านดอนแคน  ทิศตะวันออก  ติดกับ  บ้านนาน้ำชุ่ม  อำเภอสร้างคอม  ทิศตะวันตก  ติดกับ  บ้านโนนคำ

บ้านนาจาน  มีจำนวนครัวเรือน  ๘๔  ครัวเรือน  ประชากร  ๓๓๖  คน  เป็นชาย  ๑๖๒  คน  เป็ฯหญิง  ๑๗๔  คน

ผู้ใหญ่บ้าน  ชือนายบุญมี  เประกันยา  สมาชิกสภา  อบต.โคกกลาง  คือ  นายนายบุญเลิศ  ลือดี  และ  นางเสริมทรง  สิมสน