การจัดสรรงบประมาณเบียยังชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวดที่ ๑

By | 31/10/2012

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ แล้ว

หลังจากที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ยืมเงินสะสมไปใช้จ่ายในการจ่ายเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยความพิการประจำเดือนในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา  โดยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันได  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และเบี้ยความพิการในอัตราเดือนละ  ๕๐๐  บาทให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนสำหรับงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

รายละเอียดยอดจัดสรรงบประมาณเบียยังชีพงวดที่ ๑ (ตุลาคม ถึง มีนาคม)  สามารถโหลดได้ที่ [download id=”12″]

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*