การโอนเงินจดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพงวดที่ ๑ (๖ เดือน)

By | 04/11/2012

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีว่า  ได้โอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยยังชีพผู้พิการ  เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) เปิดรองรับไว้  เมื่อวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

รายละเอียดดูที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*