ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

By | 21/11/2012

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ กำหนดให้ผู้สูงอายุและคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน ภายใน เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

จึงจำเป็นต้องมีการบันทึก และปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการรายใหม่ ที่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพของงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เข้าระบบและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ ในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ และการจัดสรรงบประมาณต่อไป

ดูผลการทดลองใช้งานได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*