ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

By | 11/10/2017

 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*