การศึกษาในระดับปริญญาตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง(อบต.โคกกลาง)  ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  ๓๘  สถาบัน

และได้เปิดรับสมัครข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองท้องถิ่น  รุ่นที่  ๔

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา  ส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น.   ณ   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

Share on Facebook

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>