การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

By | 11/05/2011

ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๔  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วตำบล  ได้มีมติเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

1.  ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่  ๔) พ.ศ.๒๕๕๔  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานเมืองพัทยา  และพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลมตามนัยประกาศ  ก.จ.จ.  ก.ท.จ.  ก.เมืองพัทยา  และ  ก.อบต.จังหวัด  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ  หมวด  ๓  ส่วนที่  ๑  ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔

2.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี  ครั้งที่  ๑ (๑  เมษายน  ๒๕๕๔) ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๕๐  และภายหลังเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี  ครั้งที่  ๑ (๑  เมษายน  ๒๕๕๔) แล้ว  ให้ออกคำสั่ง ปรับอัตราเงินเดือนเป็นอัตราใหม่ให้ตรงตามขั้น  ในบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตรเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่  ๔) พ.ศ.๒๕๕๔  ตามตารางการปรับอัตราเงินเดือนจากอัตราเดิมเข้าสู่อัตราใหม่

3.  การให้ได้ค่าตอบแทนเพิ่ม (ร้อยละ  ๒-๔-๖-๘) ซึ่งเป็นเงินชดเชยกรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ระดับ  ๑-๗  ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับจนไม่อาจได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ๒  ขั้นได้  จากการปรับอัตราเงินเดือนเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๔๗  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๔๗  หากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่ม (ร้อยละ  ๒-๔-๖-๘) ณ  วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๔๗  และยังไม่พ้นจากตำแหน่งหรือยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนระดับหรือตำแหน่ง  ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่ม (ร้อยละ  ๒-๔-๖-๘) ในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม  เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๔๗  ต่อไป  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗

ดูรายละเอียดและ download ได้ตาม link

  • [download id=”1″]
  • [download id=”2″]
  • [download id=”3″]
  • [download id=”4″]

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*