การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

By | 03/10/2011

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  เข้าไปตรวจสอบหนังสือราชการจาก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แล้วพบว่ามีหนังสือเรื่อง  การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ

แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.โคกกลาง) ได้เข้าระบบ  บันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  โดยผู้สูงอายุ  ๖๐ – ๖๙  ปี  จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ – ๗๙  ปี  จะได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ  ๘๐ – ๘๙  ปี  จะได้รับ  ๘๐๐  บาท  อายุ  ๙๐  ปีขึ้นไปจะได้รับ  ๑,๐๐๐  บาท

รายละเอียดหนังสือดูได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*