เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

By | 05/10/2011

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือ แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอขอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบปรับอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  จากสำนักงบประมาณ  สำหรับแผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และสำหรับแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) ได้ศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งรอรับการจัดสรรจากจังหวัด  รายละเอียดคลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*