ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

By | 26/10/2011

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง)  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้รับแจ้งจากเว็บสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีว่า  เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา  เมื่อวันอังคารที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  คือรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก  นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ

โดยที่ผู้สูงอายุที่มีอายุ  ๖๐ – ๖๙  ปี  จะได้รับเงิน  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ – ๗๙  ปี  จะได้รับเงิน  ๗๐๐  บาท  อายุ  ๘๐ – ๘๙  ปี  จะได้รับเงิน  ๘๐๐  บาท  อายุ  ๙๐  ปีขึ้นไป  จะได้รับเงิน  ๑๐๐๐  บาท  จึงจำเป็นต้องมีการบันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) เข้าระบบเพื่อบันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบัน  และถ้ามีใครย้ายออกก็ให้จำหน่ายออกจากระบบเพื่อให้ที่ที่รับลงทะเบียนใหม่บันทึกข้อมูลได้

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*