No Picture

อบต.โคกกลาง ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

26/06/2017 admin 0

ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา  ยาเสพติด มาเป็นเวลานานแล้ว  รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด  อย่างเช่น  พ.ศ. 2501  คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์  ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501  ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่น  ที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502  หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504  รัฐบาลได้จัดตั้ง  คลิกอ่านรายละเอียด

โครงการตำบลปลอดพยาธิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

24/06/2016 admin 0

ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ได้จัดโครงการตำบลปลอดพยาธิ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  เพื่อตรวจหาพยาธิให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลางที่มีพฤติกรรมการกินที่มีความเสี่ยง

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๙

23/06/2016 admin 0

เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  โดยนายกบุญเพ็ญ  กาหวาย  พร้อมกับข้าราชการและพนักงานจ้าง  ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  (๒๖  มิถุนายน)  ประจำปี  ๒๕๕๙  ด้วยการเดินรณรงค์  “ประชารัฐร่วมใจปลอดภันยาเสพติด”  ณ  บริเวณศาลเจ้าปู่เมืองเพ็ญ  และหอประชุมอำเภอเพ็ญ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

23/06/2016 admin 0

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน  อำเภอเพ็ญ  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเพ็ญทั้ง  ๑๒  อปท.  ในระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  วัดป่านาแค  บ้านโคกก่อง  หมู่ที่  ๑  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี