ขอส่งสำเนาแบบรายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขอส่งสำเนาแบบรายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

หมายเหตุ. หากมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 หมายเหตุ. หากมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง