Monthly Archives: October 2011

ลอยกระทง อบต.โคกกลาง ปี ๒๕๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๕๔  ขึ้นที่บริเวณสระน้ำเหวเงิน เหวทอง  ด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง)  ในวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๑๗.๐๐  น.  เป็นต้นไป

ในการจัดงานครั้งนี้  งานการศึกษาฯ  สำนักปลัดฯ  อบต.โคกกลาง ได้เชิญนายอำเภอเพ็ญมาเป็นประธานในการจัดงาน  และในงานประเพณีลอยกระทง  อบต.โคกกลาง  ปี  ๒๕๕๔  ครั้งนี้มีการประกวดนางนพมาศ  ประกวดกระทงสวยงาม  เหมือนกับทุกปีที่เคยจัดงาน  โดยมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลางทั้ง  ๑๒  หมู่บ้านสงนางนพมาศเข้าประกวด  พร้อมทั้งส่งกระทงสวยงามจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านช่วยกันประดิษฐ์เข้าประกวด

ลอยกระทง เป็นวันประเพณีที่สำคัญวันหนึ่งของชาวไทย  ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา  ชาวบ้านนิยมตัดเล็บ  เส้นผม  และนำเงินเหรียญใส่ลงไปในกระทงแล้วลอยไปตามสายน้ำ  ตามความเชื่อที่ว่าเป็นการลอยเคราะห์ออกไป

ตั้งแต่เย็นวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  นี้  อบต.โคกกลางขอเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมลอยกระทงที่สระน้ำด้านหน้า  อบต.โคกกลาง  อย่างพร้อมเพรียงและสนุกสนาน

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง)  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้รับแจ้งจากเว็บสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีว่า  เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา  เมื่อวันอังคารที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  คือรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก  นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ

โดยที่ผู้สูงอายุที่มีอายุ  ๖๐ – ๖๙  ปี  จะได้รับเงิน  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ – ๗๙  ปี  จะได้รับเงิน  ๗๐๐  บาท  อายุ  ๘๐ – ๘๙  ปี  จะได้รับเงิน  ๘๐๐  บาท  อายุ  ๙๐  ปีขึ้นไป  จะได้รับเงิน  ๑๐๐๐  บาท  จึงจำเป็นต้องมีการบันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) เข้าระบบเพื่อบันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบัน  และถ้ามีใครย้ายออกก็ให้จำหน่ายออกจากระบบเพื่อให้ที่ที่รับลงทะเบียนใหม่บันทึกข้อมูลได้

ปัญหายาเสพติดเป็น วาระแห่งชาติ

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้  ปัญหายาเสพติด  เป็นวาระแห่งชาติ  ที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน  โดยการใช้พลังยุทธศาสตร์  พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  และกลยุทธ์  ๗  แผน  ๔  ปรับ  ๓  หลัก  ๖  เร่ง  เป็นแนวทางในการดำเนินการ  และให้  อปท.ทุกแห่งถือว่า  การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  จึงมีหนังสือแจ้งให้  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  และท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานี  ดำเนินการดังนี้

๑.  ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

๓.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของภาคประชาชน  เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัด

๕.  สนับสนุนการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดทุกระบบในพื้นที่

๖.  พัฒนาบุคลากร  เพื่อสนับสนุนการบำบัดรักษา  สนับสนุนการติดตาม  ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่เคยติดยาเสพติดและมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อน

และให้เร่งดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔  นี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือ แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอขอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบปรับอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  จากสำนักงบประมาณ  สำหรับแผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และสำหรับแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) ได้ศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งรอรับการจัดสรรจากจังหวัด  รายละเอียดคลิกที่นี่

การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  เข้าไปตรวจสอบหนังสือราชการจาก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แล้วพบว่ามีหนังสือเรื่อง  การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ

แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.โคกกลาง) ได้เข้าระบบ  บันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  โดยผู้สูงอายุ  ๖๐ – ๖๙  ปี  จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ – ๗๙  ปี  จะได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ  ๘๐ – ๘๙  ปี  จะได้รับ  ๘๐๐  บาท  อายุ  ๙๐  ปีขึ้นไปจะได้รับ  ๑,๐๐๐  บาท

รายละเอียดหนังสือดูได้ที่นี่