Tag Archives: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าได้กำหนดจัด  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล  แนวทางการจัดการระบบสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และบทบาทอำนาจหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฏหมาย  ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร  อันจะทำให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ  โดยได้กำหนดการจัดฝึกอบรมออกเป็น ๔ รุ่นๆ ละประมาณ ๓๐๐ คน  ซึ่งมีบุคคลเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมได้แก่  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักพัฒนาชุมชน  หรือบุคคลผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคม จังหวัดอุดรธานีเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นที่  ๔  ระหว่างวันที่  ๒๕  ถึง  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๖  ที่โรงแรมอะเดรียติค  พาเลซ  มักกะสัน  ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งกรมส่งเสริมฯ ได้ให้จังหวัดเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม  และโครงการฯ จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหาร  ส่วนค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจากต้นสังกัด  และสำรองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงที่หมายเลข  ๐-๒๖๕๕-๑๖๐๐-๔ ตรวจสอบ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ได้ที่นี่

กฎกระทรวงตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  มีหนังสือเรื่อง  การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  แจ้งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งว่า กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ ได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  อาคารบางประเภทและบางขนาด  ที่ดินจัดสรร  การเลี้ยงสุกร  ท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลาและกิจกรรมแพปลา  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  เป็นต้น ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง  มีหน้าที่เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวัน  และจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้  ณ  สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น ที่มา  ท้องถิ่นอุดร  กฎกระทรวง

การสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

กลายเป็น Talk of the Town ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา  สำหรับหนังสือจาก  สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่มีมาถึง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด  เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้หารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพิจารณากรณี  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่า  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  เป็นภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน  และการตั้งงบประมาณสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางอำเภอของจังหวัดอุดรธานี  ได้ระงับการจ่ายเงินค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  และจะไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล จปฐ.  ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป  รายละเอียดของหนังสือคลิกดูที่นี่

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่  ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างความรู้  ความเข้าใจในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน  เพื่อให้ประชาชนได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป และถ้ามีวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลแล้วก็ควรจะพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าต่อ ๆ ไป

หนังสือราชการปลอม

เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕  มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรื่องการปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือปลอมที่ว่านี้เป็นหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรียกตัวบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือกับจังหวัดต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปอย่าได้หลงเชื่อการกระทำนั้น รายละเอียดหนังสือดูได้ ที่นี่