Tag archives for กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สวัสดิการ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าได้กำหนดจัด  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล  แนวทางการจัดการระบบสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และบทบาทอำนาจหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฏหมาย  ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร  อันจะทำให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ  โดยได้กำหนดการจัดฝึกอบรมออกเป็น ๔ รุ่นๆ ละประมาณ ๓๐๐ คน  ซึ่งมีบุคคลเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมได้แก่  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักพัฒนาชุมชน  หรือบุคคลผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคม จังหวัดอุดรธานีเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นที่  ๔ ...
Continue Reading »
สาธารณสุข

กฎกระทรวงตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  มีหนังสือเรื่อง  การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  แจ้งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งว่า กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ ได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  อาคารบางประเภทและบางขนาด  ที่ดินจัดสรร  การเลี้ยงสุกร  ท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลาและกิจกรรมแพปลา  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  เป็นต้น ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง...
Continue Reading »
สวัสดิการ

การสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

กลายเป็น Talk of the Town ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา  สำหรับหนังสือจาก  สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่มีมาถึง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด  เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้หารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพิจารณากรณี  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่า  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  เป็นภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน  และการตั้งงบประมาณสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางอำเภอของจังหวัดอุดรธานี  ได้ระงับการจ่ายเงินค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  และจะไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูล จปฐ. ...
Continue Reading »
สำนักปลัด

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่  ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างความรู้  ความเข้าใจในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน  เพื่อให้ประชาชนได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป และถ้ามีวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลแล้วก็ควรจะพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าต่อ ๆ ไป Share on Facebook...
Continue Reading »
สำนักปลัด

หนังสือราชการปลอม

เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕  มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรื่องการปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือปลอมที่ว่านี้เป็นหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรียกตัวบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือกับจังหวัดต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปอย่าได้หลงเชื่อการกระทำนั้น รายละเอียดหนังสือดูได้ ที่นี่ Share on Facebook...
Continue Reading »
สำนักปลัด

การตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมผ่านเว็บของกรมส่งเสริมฯ

มีหนังสือจาก งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางทราบว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดนโยบายที่จะดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  และได้ดำเนินงานโครงการ  การดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม  ผ่านทางเว็บของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยกรมฯได้รวบรวมประเด็นในการตอบข้อหารือและข้อมูลการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม  เช่น กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กฏหมาย/ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคม หนังสือสั่งการเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ หนังสือหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างเกือบสุด  ที่ ...
Continue Reading »
สำนักปลัด

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพื่อให้มีศักยภาพเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้สรุปสาระของหนังสือ  การบริหารจัดการแนวพุทธ เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับทราบและนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน รายละเอียดเข้าไปดูได้ที่นี่ Share on Facebook...
Continue Reading »
สำนักปลัด

การศึกษาในระดับปริญญาตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง(อบต.โคกกลาง)  ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  ๓๘  สถาบัน และได้เปิดรับสมัครข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองท้องถิ่น  รุ่นที่  ๔ ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา  ส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น.   ณ   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี Share on...
Continue Reading »
ส่วนการคลัง

การขอใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีหนังสือที่  มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๓๐๒  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เรื่อง  ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTEX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTEX GIS) และให้ อปท.ไปคัดลอกได้ที่จังหวัด มี อปท. หลายแห่งได้สอบถามวิธีการใช้งานไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมส่งเสริมฯเลยมีหนังสือแจ้งมาอีกว่า ให้ อปท.ทำหนังสือขอรับโปรแกรมฯและส่ง CD ไปยังจังหวัดเพื่อคัดลอกโปรแกรมฯ  หรือ อปท.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานกับทางจังหวัดโดยตรงก็ได้ ...
Continue Reading »
สำนักปลัด

การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รับงบประมาณจาก  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มาดำเนินโครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาบุคคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคม  กำหนดจัดงานในเดือนธันวาคม  จำนวน  3  รุ่น ๆ ละ  400  คน  ที่โรงแรมอะเดรียติค  พาเลซ  เพชรบุรีตัดใหม่  กรุงเทพฯ  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคคลากรเข้าร่วมโครงการแห่งละ  2  คน ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมภายในวันที่  26  พฤศจิกายนนี้  และตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่  3  ธันวาคมนี้ Share...
Continue Reading »