No Picture

การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน

14/02/2011 admin 0

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) ได้รับแจ้งจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี  ๒๕๕๔ โดยได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละภาคเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม  สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ พร้อมกันนี้  ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรวมทั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) ให้ความร่วมมือส่งเด็กและเยาวชน  คลิกอ่านรายละเอียด