Tag Archives: ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ กำหนดให้ผู้สูงอายุและคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน ภายใน เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี จึงจำเป็นต้องมีการบันทึก และปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการรายใหม่ ที่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพของงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เข้าระบบและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ ในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ และการจัดสรรงบประมาณต่อไป ดูผลการทดลองใช้งานได้ที่นี่

การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  เข้าไปตรวจสอบหนังสือราชการจาก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แล้วพบว่ามีหนังสือเรื่อง  การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.โคกกลาง) ได้เข้าระบบ  บันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  โดยผู้สูงอายุ  ๖๐ – ๖๙  ปี  จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ – ๗๙  ปี  จะได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ  ๘๐ – ๘๙  ปี  จะได้รับ  ๘๐๐  บาท  อายุ  ๙๐  ปีขึ้นไปจะได้รับ  ๑,๐๐๐  บาท รายละเอียดหนังสือดูได้ที่นี่