Tag Archives: สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง(อบต.โคกกลาง)  ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  ๓๘  สถาบัน และได้เปิดรับสมัครข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองท้องถิ่น  รุ่นที่  ๔ ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา  ส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น.   ณ   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี