Tag Archives: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

โครงการตำบลปลอดพยาธิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสวรรค์  ได้จัดโครงการตำบลปลอดพยาธิ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  เพื่อตรวจหาพยาธิให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลางที่มีพฤติกรรมการกินที่มีความเสี่ยง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน  อำเภอเพ็ญ  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเพ็ญทั้ง  ๑๒  อปท.  ในระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  วัดป่านาแค  บ้านโคกก่อง  หมู่ที่  ๑  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี

อบต.โคกกลาง ใส่ใจความสะอาด

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางจากบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ไปถึงบ้านโคกกลางทางไปอำเภอเพ็ญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเพ็ญ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้ร่วมงาน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเพ็ญ  ประจำปี  ๒๕๕๗  ที่มี อบต.นาพู้ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น