ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐

อบต.โคกกลาง ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้เข้าร่วมการเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด