ขอส่งสำเนาแบบรายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขอส่งสำเนาแบบรายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

หมายเหตุ. หากมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 หมายเหตุ. หากมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.โคกกลาง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐