โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”เพิ่มและพัฒนาทักษะการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  มีข่าวการฝึกอบรมจาก  สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย ในเรื่อง เพิ่มและพัฒนาทักษะการปฎิบัติตามระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553  โดยมีสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2538  รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  และให้องค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535  รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมแทน  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  27  ตุลาคม  2553  เป็นต้นไป อบต.ไหนที่สนใจลองติดต่อสอบถามดูได้ที่เว็บที่ link ไว้ด้านบน  วันเวลาในการฝึกอบรมตามภาพประกอบ

การรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

มีหนังสือจากจังหวัดเรื่อง  การรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2  ในการขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ  2553  ว่า  ตามที่ ก.อบต.จังหวัดได้มีประกาศหลักเกณฑ์  เรื่องกำหนดเงื่อนไข  และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยในขั้นตอนตามเงื่อนไขนั้นได้กำหนดให้  อบต.ดำเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  8  เดือน  นับตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  ของปีงบประมาณที่ขอรับการประเมินเป็นต้นไป  และให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยหน่วยงาน  หรือสถาบันที่เป็นกลาง หนังสือสั่งการจากจังหวัดฉบับนี้บอกมาว่า  ให้ อบต.ประสานหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลาง  ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและรายงานให้ทางจังหวัดทราบต่อไป

ค่ายอาสาพัฒนา

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้พานักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ออกค่ายอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาจากรั้วโรงเรียนมาลงมืิอปฏิบัติจริงในการออกค่ายครั้งนี้  ตั้งแต่ทาสีอยู่ด้านล่าง  ไปจนถึงซ่อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  โดยนายชาติชาย  วรรณดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ผู้ดูแลเด็ก  ชาวบ้านโคกกลาง  และชาวตำบลโคกกลางทุกคน  ขอขอบคุณผู้อำนวยการ  อาจารย์  นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีทุกคน

การฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะคณะทำงานบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดอบรมให้กับคณะทำงานบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล  ขึ้นที่ห้องประชุมอำเภอเพ็ญ  เมื่อวันที่  13  กรกฏาคม  2553  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางมีทีมวิทยากรทำแผนชุมชนไปร่วมงานนี้ด้วย โดย  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้ส่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  นักวิชาการศึกษา  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ไปร่วมฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นวิทยากรกระบวนการจัดทำแผนชุมชน  และจะได้ส่งทีมวิทยากรกระบวนการนี้ไปช่วย อบต.จอมศรี  และ อบต.อื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อที่จะจัดทำแผนชุมชนต่อไป

โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ขึ้น  ณ  บริเวณสระน้ำเหวเงินเหวทอง  อบต.โคกกลาง  เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2553  ที่ผ่านมา โดยในการปลูกหญ้าแฝกในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจาก  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  และชาวบ้านในตำบลโคกกลางทุกคน  ได้มาร่วมมือ  ร่วมใจ  ปลูกหญ้าแฝกบริเวณสระน้ำแห่งใหม่