อบต.โคกกลางมอบเครื่องช่วยเหลือคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  โดยนายชาติชาย  วรรณดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้นำเครื่องช่วยความพิการ (walker) ไปมอบให้กับคนพิการ  หมู่ที่  5  บ้านโคกกลาง คนพิการท่านนี้คือ  นางจำปี  บุตรสาวะคำ  บ้านเลขที่  78  หมู่ที่  5  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้พิการประเภทที่  3  ทางการเคลื่อนไหว  เครื่องช่วยความพิการนี้  ได้รับการบริจากโดย  นางทิพวิภา  ช่วยมาก  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางขอขอบคุณท่านมา  ณ  โอกาสนี้

อบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลโคกกลาง : รับใบประกาศ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโพนสวรรค์ และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม.ตำบลโคกกลาง  ร่วมกันฝึกอบรมฟื้นฟู อสม. ตำบลโคกกลาง ขึ้นเมื่อวันที่  17 – 21  พฤษภาคม  ที่ผ่านมา เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นตามกระบวนการ  นายชาติชาย  วรรณดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้มอบวุฒิบัตรให้กับ  อสม.ที่เข้ารับการอบรมฟื้นฟู อสม.ตำบลโคกกลาง  จำนวน  147  คน

อบต.เคลื่อนที่

เมื่อวันที่  18 – 19 พฤษภาคม  2553  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ขึ้นเพื่อออกหน่วยบริการของ อบต.โคกกลาง ไปบริการพี่น้องชาวตำบลโคกกลาง โดยมีนายชาติชาย  วรรณดี  นายก อบต.โคกกลาง นำทีมผู้บริหาร  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ไปบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลางทุกหมู่บ้าน และในงานนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้มอบทรายอะเบทให้กับประชาชนทุกครัวเรือน  เพื่อใช้กำจัดยุงลายที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออกด้วย นอกจากนี้ นายก อบต.โคกกลาง ยังให้เจ้าหน้าที่เตรียมเบี้ยยังชีพเพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการด้วย

อบรมฟื้นฟู อสม.ตำบลโคกกลาง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโคกกลาง  ศูนย์สุขภาพชุมชนโพนสวรรค์  และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  จัดโครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ในระหว่างวันที่  17 – 21  พฤษภาคม  2553 สถานที่จัดอบรมคือ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  โดยมีนายชาติชาย  วรรณดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  เป็นประธานในพิธี วิทยากรที่มาบรรยายเป็นคณะจากศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตอำเภอเพ็ญ  เช่น  จากตำบลเชียงหวาง  ตำบลบ้านธาตุ  ตำบลสร้างแป้น  เป็นต้น

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกกลาง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเพื่อพิจารณาโครงการอบรม อสม.ตำบลโคกกลาง โครงการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ศูนย์สุขภาพชุมชนโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  จังหวัดอุดรธานี  ประจำปี  2553 โครงการนี้  อสม.เป็นผู้เขียนโครงการเสนอมาเพื่อของบประมาณดำเนินการตามโครงการเป็นเงิน  174,935  บาท  ระยะเวลาดำเนินการ  5  วัน  ซึ่งคณะกรรมการฯได้อนุมัติงบประมาณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย