กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกกลาง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเพื่อพิจารณาโครงการอบรม อสม.ตำบลโคกกลาง โครงการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ศูนย์สุขภาพชุมชนโพนสวรรค์  ตำบลโคกกลาง  จังหวัดอุดรธานี  ประจำปี  2553 โครงการนี้  อสม.เป็นผู้เขียนโครงการเสนอมาเพื่อของบประมาณดำเนินการตามโครงการเป็นเงิน  174,935  บาท  ระยะเวลาดำเนินการ  5  วัน  ซึ่งคณะกรรมการฯได้อนุมัติงบประมาณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโคกกลาง

เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2553  ตรงกับวันแรม  6  ค่ำ เดือน  6  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ร่วมกับชาวบ้านโคกโฮง  หมู่ที่  3  บ้านโคกโฮงพัฒนา  หมู่ที่  11  และชาวบ้านในตำบลโคกกลาง  ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโคกกลาง  ขึ้น โดยมีชาวบ้านคุ้มต่าง ๆ นำขบวนฟ้อนรำมาร่วมประกวดจำนวน  3  คุ้มคือ  คุ้มใต้  คุ้มกลางพัฒนา  และบ้านโคกโฮงพัฒนา  มาร่วมคุ้มเดียว งานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในทุก ๆ ปีก่อนที่จะมีการลงนาในฤดูต่อไป  เป็นการเสี่ยงทาย  เป็นการขอน้ำท่าในการทำนาจากพระยาแถนตามความเชื่อของชาวบ้าน

การประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 2

นายทองลี  โสระบุตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  นางปทิตตา  ศิริสงค์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้ทำหนังสือถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางเพื่อนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ  ในวันที่  27 – 28  เมษายน  2553  ณ   หอประชุม อบต.โคกกลาง เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติตำบล  และพิจารณาเรื่องเร่งด่วนอื่น ๆ อย่างการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ  ที่ตำบลบ้านธาตุ  ในวันที่  29  เมษายน  2553  นี้  อบต.โคกกลางต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่  9  เมษายนที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลโคกกลาง  ประจำปี  2553 ขึ้นเพื่อเป็นการขอพรจากผู้สูงอายุ  ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เครรพนับถือ  โดยมีนายชาติชาย  วรรณดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากที่ผู้สูงอายุมาถึงบริเวณหอประชุม  อบต.โคกกลาง  ลงทะเบียน  ทำพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว  เป็นการบรรยายพิฌศษจากนายประจัญ  นวกิจธารา  ที่ปรึกษานายกฯ เรื่องการใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบผู้สูงอายุ  และการบรรยายจาก สถานีอนามัยโพนสวรรค์  เรื่องสุขภาพดีแบบผู้สูงอายุ  ต่อด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกกลางมารายงานการดำเนินงานของชมรมโดยประธานชมรมคือ  คุณพ่อชูศักดิ์  ศิริภา ต่อจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผูกข้อมือ  และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่  2  เมษายน  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  หรือ  อบต.โคกกลาง  ได้จัดโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ขึ้นที่วัดป่านาแค  บ้านโคกก่อง  โดยมีนายณัฐพล  วิถี  ปลัดอาวุโสเป็นประธานในพิธี งานนี้เป็นการจัดงานที่ทาง อบต.โคกกลางเป็นผู้ดำเนินโครงการ  ซึ่งในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลางมีงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนแบบนี้หลายวัดที่เดียว เช่นวัดป่าดอนแซ  บ้านโคกโฮง  ก็ได้จัดงานแบบนี้ขึ้นก่อนงานที่วัดป่านาแคจะเริ่ม  โดยมีนายก อบต.โคกกลาง  นายชาติชาย  วรรณดี  เป็นประธานเหมือนกัน